Stellingbouw
Altrad AnD

Opleiding van een bevoegd persoon

De artikelen 11 en 17 van het Koninklijk Besluit van 31 augustus 2005, betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte, bepalen dat de aannemer die de stellingen gebruikt een bevoegd persoon moet aanwijzen, die dankzij een opleiding de nodige kennis verworven heeft om alle veiligheidsregels te respecteren bij het gebruik van de stellingen.

Onze bevoegde instructeur (bouwkundig ingenieur met 15 jaar ervaring in stelling, coördinator van veiligheid van niveau B, inspecteur in stellingen) van Altrad AnD kan voor u deze opleiding verzorgen zoals vermeld in het KB. Deze opleiding zal twee dagen in beslag nemen met als resultaat dat de deelnemer alle vereiste kennis heeft verworven. 

Hieronder vindt u de artikels van het KB van 31 augustus 2005 waarnaar we hiervoor verwijzen:

Art. 11

De werkgever die de steiger gebruikt wijst een persoon aan, hierna de bevoegde persoon genoemd, die door middel van een opleiding de vereiste kennis heeft verworven voor het uitvoeren van de volgende taken :

  • 1° waken over de toepassing van de maatregelen ter preventie van de risico's dat personen of voorwerpen vallen;
  • 2° waken over de toepassing van de veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden die afbreuk zouden kunnen doen aan de veiligheid van de betrokken steiger;
  • 3° waken over de naleving van de voorwaarden inzake toelaatbare belasting;
  • 4° uitvoeren van controles vereist om de bepalingen van artikel 17 na te leven.
Onverminderd de toepassing van het eerste lid is de bevoegde persoon die aangewezen wordt door de werkgever die de steiger monteert, demonteert of ombouwt tevens belast met het opstellen en het aanpassen van een montage-, demontage- en ombouwschema van een steiger.

 

Art. 17

De werkgever die de steiger gebruikt zorgt er, onder zijn verantwoordelijkheid voor dat de bevoegde persoon bedoeld in artikel 11, eerste lid nagaat of de steiger, in alle omstandigheden, blijft beantwoorden aan de berekeningsnota bedoeld in artikel 12.

De werkgever die de steiger gebruikt zorgt er voor dat de steiger, tijdens het gebruik, te allen tijde blijft beantwoorden aan de bepalingen van artikel 15 en dat zijn werknemers geen toegang hebben tot de gedeelten van de steiger die niet gebruiksklaar zijn.

Indien de werkgever die de steiger gebruikt aan die steiger wijzigingen aanbrengt die betrekking hebben op de montage, demontage of ombouw van die steiger moet hij de verplichtingen die opgelegd worden aan de werkgever die de steiger monteert, demonteert of ombouwt naleven.

Een kopie van de slides uit de presentatie zal afgegeven worden aan de stagiaire aan het begin van het programma. Aangezien het belang van het praktische aspect, zal een deel van de opleiding op terrein gegeven worden. De opleiding wordt met een examen afgerond, zodat een certificaat van inspecteur voor stellingen overhandigd kan worden aan de stagiaire. Altrad AnD blijft tot uw dienst voor alle bijkomende vragen om informatie.